NASLOVNA
Logo NIC pharmaceutical
Politika kvaliteta

Politika kvaliteta

Politika
kvaliteta

Politika kvaliteta

NIC Pharmaceutical je preduzeće specijalizovano za logističke usluge u kliničkim ispitivanjima, prodaju lekova i medicinskih sredstava, pružanje usluga konsaltinga i sakupljanje i transport opasnog i neopasnog otpada.

Znak QMS
Opredelili smo se za neprekidno unapređenje kvaliteta roba i usluga koje pružamo u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001.
Organizaciona šema
Politika kvaliteta predstavlja okvir za ciljeve kvaliteta. U sprovođenju ove Politike kvaliteta zahtevamo podršku svih zaposlenih i određujemo sledeće ciljeve kvaliteta:

• Poslovanje zasnovano na proceni rizika i prilika.

• Pružanje brze usluge isporuke robe bez kašnjenja, stalna posvećenost klijentu i njegovim potrebama.

• Osiguranje pouzdanosti u obavljanju usluga uz ispunjavanje zahteva korisnika, odgovarajućih propisa, standarda i sl.

• Upravljanje procesima i resursima koji su potrebni za sprovođenje, održavanje i stalno poboljšavanje Sistema menadžmenta kvalitetom.

• Dosledna kontrola proizvoda koji se skladište i upravljanje procesima skladištenja, manipulacije i distribucije u skladu sa principima Dobre distributivne prakse (GDP).

Mapa poslovnih procesa

• Unapređenje radnih uslova i infrastrukture preduzeća u skladu sa savremenim tehnologijama.

• Unapređenje poslovanja održavajući i unapređujući dobre odnose sa svojim partnerima uz obezbeđenje finansijsko-poslovne pouzdanosti i povećavanje tržišta na kome pruža svoje usluge.

• Izgradnja dobre pozicije na tržištu oslanjanjem na kompetentnost i profesionalnost svojih zaposlenih, stvarajući dodatnu vrednost korisnicima, zaposlenima i društvu.

Ispunjavanje zahteva, stalno preispitivanje i poboljšanje efektivnosti i efikasnosti Sistema upravljanja kvalitetom prema standardu ISO 9001 su naše čvrsto opredeljenje, verujući da to može značajno pomoći u ostvarivanju naših ciljeva.