Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates

REFERENC LISTA IRC NIC AD


I NAUČNOISTRAŽIVAČKI PROJEKTI

 1. “Optimizacija kontrole kvaliteta konti livenih legura tipa specijalnih mesinga”, evidencioni broj projekta S.6.0503, Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije, Naučnoistraživački centar - Užice, 1991.-1994. god.,
 2. “Optimizacija proizvodnje legura tipa AlMgMn”, evidencioni broj projekta S.6.0183, Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije, Naučnoistraživački centar - Užice, 1991.-1992. god.
 3. “Istraživanje mogućnosti zamene konvencionalnih legura za ležišta legurama tipa specijalnih mesinga uz uporednu analizu njihovih triboloških svojstava”, evidencioni broj projekta Z.6.0585, Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije, Naučnoistraživački centar - Užice, 1991. - 1993. god.
 4. "Izučavanje uticaja oblika uzorka i mesta ispitivanja na kvalitativne pokazatelje odlivaka od legura tipa CuSn", evidencioni broj projekta I.5.0771, Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije, Naučnoistraživački centar - Užice, 1994. - 1995. god.
 5. "Razvoj i osvajanje tehnologije dobijanja visokokvalitetnih, kompozitnih i ugljeničnih materijala i oksidne i neoksidne konstrukcione keramike", evidencioni broj projekta S.3.15.36.0133, Ministarstvo za nauku i tehnologiju Rebublike Srbije, NIC Užice         5.1. Podprojekat "Istraživanje i razvoj postupaka dobijanja prahova za otiske prstiju"
 6. "Razvoj i transfer tehnologije dobijanja proizvoda na bazi ugljeničnih i kompozitnih materijala", evidencioni broj projekta S.3.06.34.212, Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije, Naučnoistraživački centar - Užice, 1994. - 1997. god.
 7. "Istraživanja u oblasti visokočvrstih i kompozitnih materijala dobijenih postupcima metalurgije praha", evidencioni broj projekta 02E27, Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije, Naučnoistraživački centar - Užice, 1996. - 2000. god.
 8. Procesi i mehanizmi kontaminacije životne sredine i njena zaštita, Naučnoistraživački centar - Užice, 1995 - 2000. godina                                                                                                 8.1. Podprojekat: Mehanizmi i procesi uticaja polutanata na zagađenje zemljišta i vegetacije i modeliranje kompletne zaštite životne sredine za specifična područja
 9. "Mehanizam i kinetika formiranja submikronskih i nanočestica prahova metala, oksida i kompozita", evidencioni broj projekta 1894, Ministarstvo za nauku, tehnologije i razvoj Republike Srbije, Naučnoistraživački centar - Užice, 2002.- 2005. god.
 10. "Razvoj procesa i tehnologija reciklaže i valorizacije korisnih komponenata iz sekundarnih sirovina na bazi tvrdog metala u cilju dobijanja strateških elementarnih prahova", evidencioni broj projekta MHT.2.03.0006.B, Ministarstvo za nauku, tehnologije i razvoj Republike Srbije, Naučnoistraživački centar - Užice, 2002.- 2005. god.
 11. “Osvajanje tehnologije metalotermijskih postupaka dobijanja ferolegura teškotopivih metala, broj projekta 6731, Ministarstvo nauke Republike Srbije, 2005 – 2007. god.
 12. Proizvodnja submikronskih kompozitnih prahova na bazi bakra i glinice termohemijskim postupkom”, broj projekta 451-01-02960/2006-05, Ministarstvo nauke Republike Srbije, 2007 – 2008. god.
 13. Uticaj struje vuče na koeficijent trenja i athezionu silu između točka i šine kod elektrovučnih vozila Železnice Srbije“ broj projekta 451-01-02960/2006-07, Ministarstvo nauke Republike Srbije, 2007 – 2008. god.
 14. Dobijanje nanostrukturnih prahova u cilju proizvodnje novih disperzno ojačanih materijala u sistemu Cu-Al2O3“, broj projekta 19032, Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, 2008 – 2010. god.
 15. Osvajanje tehnologije dobijanja proizvoda za široku industrijsku primenu na bazi tehnogenih sirovina iz metalurgije gvožđa i čelika“, broj projekta 19045, Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, 2008 – 2010. god.


II POSLOVI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

A. IZRADA AKATA O PROCENI RIZIKA RADNIH MESTA

 1. Tekstilna industrija „Kompateks“ Priboj
 2. Preduzeće za proizvodnju i ugradnju PVC i Al stolarije „Eurostolarija“ Loznica
 3. Građevinsko preduzeće „Građevinar RD“ Zemun
 4. Građevinsko preduzeće „Aradinović“ Beograd
 5. Građevinsko preduzeće „Aramont“ Beograd
 6. Transportno preduzeće „ Euro lin“ Paraćin
 7. Preduzeće za ugradnju elektro, vodovodnih i kanalizacionih instalacija  „Novalis“ d.o.o. Beograd
 8. „Maksunion metali“ Borča
 9. „VIP“ Beograd
 10. „Bravo S&S“ Loznica
 11. Hladnjača „Godens“ Draginac, Loznica


III MERENJE I ISPITIVANJE USLOVA RADNE SREDINE

 1. Merenje parametara mikroklime, buke i osvetljenosti - Pogon 12 Namenska proizvodnja Užice, jun 1993. godine
 2. Merenje parametara mikroklime, buke i osvetljenosti "Gama" Požega, avgust 1993. godine
 3. Merenje parametara mikroklime, buke i osvetljenosti - Namenska proizvodnja Užice, septembar 1993. godine
 4. Merenje parametara mikroklime, buke i osvetljenosti - DD "Čačanka" Čačak, jun 1994. god.
 5. Merenja osvetljenosti - Namenska proizvodnja Užice, jun 1994. godine
 6. Ispitivanja mikroklimatskih parametara, buke, osvetljenosti i praćine u proizvodnim pogonima hemijske industrije "Kotroman" Mokra Gora, septembar 1996. godine
 7. Merenje buke u radnom prostoru PTP "Matića" Užice, februar 1997. godine
 8. Merenje buke u odeljenju brušenja pogona Alatnica - namenska proizvodnja Užice, mart 1997. godine
 9. Ispitivanje hemijskih štetnosti u proizvodnim pogonima hemijske industrije "Kotroman" Mokra Gora, jun 1997. godine
 10. Merenje osvetljenosti u radnom prostoru DP "HIP Petrohemija" - Pančevo, Fabrika polietilena visoke gustine i utovarne rampe, februar 1997. godine
 11. Merenje osvetljenosti u radnoj sredini Fabrike sintetičkog kaučuka - Zrenjanin, jul 1997. god.
 12. Merenje i ispitivanje uslova radne sredine u proizvodnom prostoru DP "Inova" - Nova Varoš, 2001. godina
 13. Merenje i ispitivanje uslova radne sredine u proizvodnom prostoru PP "Papirprint" Gornji Milanovac, 2001. godina
 14. Merenje i ispitivanje uslova radne sredine u proizvodnom prostoru PP "Polje" Gornji Milanovac, 2001. godina


IV RADNA MESTA SA POSEBNIM USLOVIMA RADA

 1.  Elaborat radnih mesta sa posebnim uslovima rada u Fabrici cementa "Kosjerić" - Kosjerić, avgust 1994. godine
 2. Elaborat radnih mesta sa posebnim uslovima rada u Hemijskoj industriji "Kotroman" - Mokra Gora, jun 1997. godine


V PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

 1. Strateška procena uticaja Prostornog plana opštine Čačak na životnu sredinu Investitor: Opština Čačak
 2. Strateška procena uticaja Plana detaljne regulacije Gradski bedem na životnu sredinu, Investitor: Opština Čačak
 3. Strateška procena uticaja Plana detaljne regulacije Ljubić kej na životnu sredinu, investitor: Opština Čačak
 4. Strateška procena uticaja Plana detaljne regulacije Banja Gornja trepča na životnu sredinu, Investitor: Opština Čačak
 5. Studija o proceni uticaja proizvodnog pogona za demontažu olovnih akumulatora “Kondor- Inos” u Požegi na životnu sredinu, Investitor: “Kondor-Inos” Užice
 6. Studija o proceni uticaja proizvodnog pogona za demontažu olovnih akumulatora “Oleks” u Požegi na životnu sredinu, Investitor: “Oleks” Užice
 7. Studija o proceni uticaja Planinske kuće na Kopaoniku na životnu sredinu, Investitor: “Union” d.o.o. Čajetina
 8. Studija o proceni uticaja sanitarne deponije u Mionici na životnu sredinu, Investitor: Opština Mionica
 9. Studija o proceni uticaja na životnu sredinu transferne deponije čvrstog komunalnog otpada u Ćupriji, Investitor: Opština Čuprija
 10. Studija o proceni uticaja zatečenog stanja objekta za skladištenje nafte na životnu sredinu preduzeća "Imon" D.O.O. iz Vinče, Investitor: "Imon" D.O.O. Vinča
 11. Studija o proceni uticaja zatečenog stanja izgrađenih objekata farme za uzgoj živine i proizvodnju konzumnih jaja u Volujcu na životnu sredinu, Investitor: "Farma za uzgoj živine i proizvodnju konzumnih jaja" Volujac
 12. Izveštaj o strateškoj proceni uticaja životne sredine za plan detaljne regulacije "Banje, Gornja Trepča", Investitor: Opština Čačak
 13. Izveštaj o strateškoj proceni uticaja životne sredine za plan detaljne regulacije "Ljubić polje", Investitor: Opština Čačak
 14. Izveštaj o strateškoj proceni uticaja životne sredine za plan detaljne regulacije "Gradski Bedem", Investitor: Opština Čačak
 15. Izveštaj o strateškoj proceni uticaja životne sredine za prostorni plan opštine Čačak, Investitor: Opština Čačak


VI ANALIZE UTICAJA OBJEKATA ODNOSNO RADOVA NA ŽIVOTNU SREDINU

 1. Detaljna analiza uticaja pumpne stanice Turica na životnu sredinu, Investitor: JP PTT Saobraćaja - Užice
 2. Detaljna analiza uticaja pogona za kamenovanje TK "Ljubiša Miodragović - Prijepolje na životnu sredinu, Investitor: TK "Ljubiša Miodragović" - Prijepolje
 3. Detaljna analiza uticaja magistralnog puta M21, deonica Jokina ćuprija - Borova glava na životnu sredinu, Investitor: Direkcija za puteve Republike Srbije
 4. Detaljna analiza uticaja benzinske pumpe "Mačkat" na životnu sredinu, Investitor: PP "Braća Sekulić"
 5. Prethodna analiza uticaja puta R-263, Fabrika cementa "Kosjerić" - Brajkovići (veza sa M21) na životnu sredinu, Investitor: Fabrika cementa "Kosjerić" - Kosjerić
 6. Detaljna analiza uticaja interne pumpne stanice DP "Kotroman" - Mokra Gora na životnu sredinu, Investitor: DP "Kotroman" - Mokra Gora
 7. Prethodna analiza uticaja livnice PP "Metalurg" - Užice na životnu sredinu, Investitor: PP "Metalurg" - Užice
 8. Prethodna analiza uticaja hemijske industrije "Irkom" - Braneško polje na životnu sredinu, Investitor" PP "Irkom" - Braneško polje
 9. Detaljna analiza uticaja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda iz hotela "Lovac" - Vodice na životnu sredinu, Investitor: DP "Petrohemija" - Pančevo
 10. Detaljna analiza uticaja eksploatacije krečnjaka na površinskom kopu "Sušica" - Loznica na životnu sredinu, Investitor: "Srbijaput" - Beograd DD "Putevi" - Čačak
 11. Dopuna Detaljne analize uticaja kamenoloma Sušica - Čačak na životnu sredinu, Investitor: "Srbijaput" - Beograd DD "Putevi" - Čačak
 12. Prethodna analiza uticaja toplane Ljubić kej - Čačak, 3x5MW na životnu sredinu, Investitor: JP "Čačak" - Čačak
 13. Detaljna analiza uticaja toplane Ljubić kej - Čačak, 3x5MW na životnu sredinu, Investitor: JP "Čačak" - Čačak
 14. Prethodna analiza uticaja fabrike za proizvodnju omotača za suhomesnate proizvode "Spektar" Gornji Milanovac na životnu sredinu, Investitor: PP "Spektar" - Gornji Milanovac
 15. Dopuna Prethodna analiza uticaja fabrike za proizvodnju omotača za suhomesnate proizvode "Spektar" Gornji Milanovac na životnu sredinu, Investitor: PP "Spektar" - Gornji Milanovac
 16. Detaljna analiza uticaja poslovnog kompleksa "Polje" Gornji Milanovac na životnu sredinu, Investitor: PP "Polje" - Gornji Milanovac
 17. Detaljna analiza uticaja Poslovno distributivnog centra "Velefarm" Užice - Bela Zemlja na životnu sredinu, Investitor: "Velefarm" - Beograd
 18. Detaljna analiza uticaja hale za reciklažu olovnih akumulatora "EPROM" - Sušica na životnu sredinu, Investitor: DP "EPROM" - Užice
 19. Detaljna analiza uticaja Planinske kuće na Kopaoniku na životnu sredinu, Investitor: PUP "Union" - Čajetina
 20. Prethodna analiza uticaja Servisa za automobile "Gaga" na životnu sredinu, Investitor: Života Milić - Beograd
 21. Prethodna analiza uticaja sušare za lekovito bilje i voće "ES KOMERC" Prijepolje na životnu sredinu, Investitor: "ES KOMERC" - Prijepolje
 22. Prethodna analiza uticaja Hotela "YU METEOR" - Užice na životnu sredinu
 23. Investitor: "YU METEOR" - Užice
 24. Prethodna analiza uticaja proizvodnog pogona DOO "Papirprint" - Gornji Milanovac na životnu sredinu, Investitor: "PAPIRPRINT" - Gornji Milanovac
 25. Detaljna analiza uticaja proizvodnog kompleksa D.O.O. "Varošanka" Nova Varoš na životnu sredinu, Investitor: D.O.O. "Varošanka" Nova Varoš
 26. Prethodna analiza uticaja štamparije "KEJ KOMERC" Gornji Milanovac na životnu sredinu, Investitor: "KEJ KOMERC" - Gornji Milanovac


VII PROJEKTI IZ OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

 1. Ekološka studija Užica, Istraživački institut "Naučnoistraživački centar", 1992. godina
 2. Zaštita područja Jelova Gora, Istraživački institut "Naučnoistraživački centar", 1995. godina
 3. Zaštita područja Mokra Gora sa posebnim osvrtom na širu zonu zaštite izvorišta "Bela Voda" Istraživački institut "Naučnoistraživački centar", 1995. godina
 4. Stanje životne sredine dela Polimlja na području Kovačevac - Velika Župa sa smernicama za poboljšanje kvaliteta životne sredine i razvoj istraživanog područja, Naučnoistraživački centar, Užice, 2003. godina


VIII TEHNOLOŠKI PROJEKTI (RADNI PLANOVI POSTROJENJA)

 1. Glavni tehnološki i glavni projekat saobraćajnih površina i opreme transferne deponije u Mionici, Investitor: Opština Mionica
 2. Glavni tehnološki i glavni projekat saobraćajnih površina i opreme transferne deponije u Čupriji, Investitor: Opština Ćuprija
 3. Glavni tehnološki projekat postrojenja za demontažu olovnih akumulatora u preduzeću “Kondor-inos” u Požegi, Investitor: “Kondor-inos” Užice
 4. Glavni tehnološki projekat postrojenja za demontažu olovnih akumulatora u preduzeću “Oleks” u Požegi, Investitor: “Oleks” Užice
 5. Glavni tehnološki projekat tretmana otpadnih voda privremene sanitarne deponije "Klašnić", u Mionici, Investitor: Opština Mionica
 6. Glavni tehnološki projekat postrojenja za skladištenje nafte preduzeća "Imon" D.O.O. iz Vinče, Investitor: "Imon" D.O.O. Vinče

 

IX  IZRADA IDEJNIH I GLAVNIH GRAĐEVINSKIH PROJEKATA I URBANISTIČKIH REŠENJA

X  TEHNIČKA KONTROLA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

XI  MIŠLJENJA NA TEHNIČKU DOKUMENTACIJU IZ OBLASTI ZAŠTITE NA RADU

XII NADZOR NAD IZVOĐENJEM GRAĐEVINSKIH RADOVA

XIII TEHNIČKI PREGLEDI GRAĐEVINSKIH OBJEKATA

XIV KONSALTING POSLOVI DO DOBIJANJA GRAĐEVINSKE I UPOTREBNE DOZVOLE

XV ELABORATI ZA KREDITE I POSLOVNI PLANOVI

XVI PROCENE VREDNOSTI I STRUKTURE KAPITALA

XVII PROGRAMI ZA REŠAVANJE VIŠKA ZAPOSLENIH